Regulamin Firmy P.H.U. “Krystyna” Krystyna Stroisz

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

 

Informacja o przetwarzanych danych osobowych w Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe “Krystyna” Krystyna Stroisz Wierznica 1a, 87-610 Dobrzyń Nad Wisłą NIP:8931045813, przetwarza Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny, oraz zgodny z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe “Krystyna” Krystyna Stroisz Wierznica 1a, 87-610 Dobrzyń Nad Wisłą NIP: 8931045813 (dalej: „Administrator”).

 • Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: AUTOSTROISZ Stacja Demontażu Pojazdów z siedzibą w Borek 14a 87-600 Lipno,  lub drogą e-mailową biuro@autostroisz.pl lub też telefonicznie pod numerem:+48 692 324 777

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, PODSTAWA PRAWNA, OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 • Dane osobowe pozyskane od Państwa przetwarzane są w następującym celu:

 • dane osobowe przekazywane przy zamówieniu towarów czy usług i rejestracji konta zamawiającego w sklepie internetowym https://autostroisz.pl/– w celu realizacji umowy zawartej z klientem, przez czas obowiązywania umowy z klientem,

 • dane osobowe przekazywane podczas kontaktu mailowego czy też telefonicznego – w celu skontaktowania się z klientem o udzielenia mu wyjaśnień, odpowiedzi na pytania – przez okres kontaktowania się z klientem,

 • dane osobowe przekazane podczas rejestracji konta zamawiającego – dla potrzeb rejestracji konta w sklepie internetowym oraz wykonania zawartej umowy, kontaktowania się z klientem – przez okres posiadania konta zamawiającego,

 • dane osobowe przekazane podczas zapisywania się na subskrypcję newslettera – w celu wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) – do czasu cofnięcia zgody.

 • Dane osobowe przekazywane przy sporządzaniu umowy kupna- sprzedaży samochodu, zaświadczenia o demontażu, oświadczenia o braku dokumentów pochodzenia pojazdu oraz tablic rejestracyjnych itp. – do czasu cofnięcia zgody,

 • Dane osobowe przekazywane do wydziałów komunikacji w celu złożenia dokumentów potwierdzających demontaż auta – do czasu cofnięcia zgody.

 • Dane osobowe wykorzystywane i przekazywane do firm ubezpieczeniowych w celu przedłużenia , bądź wypowiedzenia obowiązkowego Ubezpieczenia Pojazdu- do czasu cofnięcia zgody.

 • Dane osobowe przekazywane przewoźnikowi w celu odbioru auta oraz do kontaktu telefonicznego bądź drogę elektroniczną w celu ustalenia miejsca postoju pojazu- do czasu zrealizowania zadania przez przewoźnika.

 • Po upływie okresu przechowywania danych wskazanego w ust. 1. powyżej dane osobowe klientów mogą być przechowywane w celu:

dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem umowy, windykacji należności prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych czy mediacyjnych, – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, dot. rękojmi, – zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

przechowywania dla celów zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 • Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w ust. 1. lit. a)-b) jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wykonaniu umowy zawartej z klientem i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy (kontakt z klientem) oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami.

 • Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w ust. 1. lit. d)-e) jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. udzielona zgody osoby przekazującej swoje dane osobowe.

 • Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w ust. 2 jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych.

 • Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji celu dla którego są one podawane przez klienta. Bez podania danych usługa nie będzie w mogła zostać wykonana, np. nie dostarczenie zamówienia.

 

   • KOMU SĄ UDOSTĘPNIANIE DANE OSOBOWE

 • Państwa dane udostępniamy jedynie podmiotom wskazanym w regulaminietj. firmom dostarczającym zamówienia, bankom, firmie realizującej płatności za pomocą systemu płatności elektronicznych, wydziałom komunikacji , firmą ubezpieczeniowym , przewoźnikom a także podmiotowi realizującemu usługi księgowe, prawne na rzecz Administratora.

 • Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 

   • PAŃSTWA UPRAWNIENIA

 • W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z żądania od Administratora do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 • W dowolnym momencie udzielona zgoda może zostać cofnięcia, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • Jak również mają Państwo możliwość żądania od Administratora do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.

 • Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez:

 • kontakt pisemny: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe “Krystyna” Krystyna Stroisz Wierznica 1a, 87-610 Dobrzyń Nad Wisłą

 • kontakt e-mailowy: biuro@autostroisz.pl

 • kontakt telefoniczny pod numerem:+48 692 324 777

 • Prawo sprzeciwu •

Niezależnie od uprawnień określonych w pkt. IV. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 • Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych.

 • Skarga

Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisu prawa.

   • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności Administrator udziela osobom mającym dostęp do danych osobowych klientów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych w jego imieniu.

 • Dane osobowe klienta przekazywane Administratorowi są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów RODO.